FDA Approvals

# Biosimilar Applicant Reference Product aBLA Approval US Launch Related BPCIA Litigation
1 ZARXIO® (filgrastim-sndz) Sandoz NEUPOGEN® [#1] Mar. 6, 2015 Sept. 3, 2015 Amgen v. Sandoz
2 INFLECTRA® (infliximab-dyyb) Celltrion REMICADE® [#1] Apr. 5, 2016 Nov. 21, 2016 Janssen v. Celltrion
3 ERELZI™ (etanercept-szzs) Sandoz ENBREL® [#1] Aug. 30, 2016 Immunex v. Sandoz
4 AMJEVITA™ (adalimumab-atto) Amgen HUMIRA® [#1] Sept. 23, 2016 AbbVie v. Amgen
5 RENFLEXIS® (infliximab-abda) Samsung Bioepis REMICADE® [#2] Apr. 21, 2017 July 24, 2017 Janssen v. Samsung Bioepis
6 CYLTEZO™ (adalimumab-adbm) Boehringer Ingelheim HUMIRA® [#2] Aug. 26, 2017 AbbVie v. BI
7 MVASI™ (bevacizumab-awwb) Amgen AVASTIN® [#1] Sept. 14, 2017 Genentech v. Amgen
8 OGIVRI™ (trastuzumab-dkst) Mylan HERCEPTIN® [#1] Dec. 1, 2017 None
9 IXIFI™
(infliximab-qbtx)
Pfizer REMICADE® [#3] Dec. 13, 2017 None
10 RETACRIT® (epoetin alfa-epbx) Hospira EPOGEN®/ PROCRIT® [#1] May 15, 2018 Nov. 12, 2018 Amgen v. Hospira
11 FULPHILA® (pegfilgrastim-jmdb) Mylan NEULASTA® [#1] June 4, 2018 July 2018 Amgen v. Mylan
12 NIVESTYM® (filgrastim-aafi) Pfizer NEUPOGEN® [#2] July 20, 2018 Oct. 1, 2018 Amgen v. Hospira
13 HYRIMOZ™ (adalimumab-adaz) Sandoz HUMIRA® [#3] Oct. 31, 2018 AbbVie v. Sandoz
14 UDENYCA® (pegfilgrastim-cbqv) Coherus NEULASTA® [#2] Nov. 2, 2018 Jan. 3, 2019 Amgen v. Coherus
15 TRUXIMA™ (rituximab-abbs) Celltrion RITUXAN® [#1] Nov. 28, 2018 Genentech v. Celltrion
16 HERZUMA™ (trastuzumab-pkrb) Celltrion HERCEPTIN® [#2] Dec. 14, 2018 Genentech v. Celltrion
17 ONTRUZANT™ (trastuzumab-dttb) Samsung Bioepis HERCEPTIN® [#3] Jan. 18, 2019 Genentech v. Samsung Bioepis
18 Trazimera™ (trastuzumab-qyyp) Pfizer HERCEPTIN® [#4] Mar. 11, 2019 Genentech v. Pfizer

Last updated: Mar. 25, 2019

This page is maintained by Joshua Whitehill.